Menu

Unilever och Unilever Food Solutions är en av världens största användare av jordbruksråvaror som te, grönsaker och vegetabiliska oljor. Är man stor, måste man också ta ett stort ansvar. Därför lägger vi ner mycket kraft på stötta våra leverantörer med kunskap och inspiration så att de kan arbeta på ett sätt som stärker såväl den egna ekonomin, som den biologiska mångfalden där de lever och verkar.

Låt oss ta en titt på vad som egentligen menas med uttrycket biologisk mångfald. Så här står det i FN:s konvention om biologisk mångfald:

Biologisk mångfald är…

  • det begrepp som används för att beskriva variationen av liv på jorden (växter, djur och mikroorganismer)
  • variationen inom arter
  • resultatet av miljontals år av evolution och som påverkas i allt högre grad av oss människor.
  • en mångfald av ekosystem. 

 

Biologisk mångfald säkrar dessa nödvändiga ekosystemtjänster som försörjer oss med till exempel livsmedel och vattenrening. Ekosystemets strukturer måste säkras för att de kan producera dessa livsnödvändiga tjänster som också gynnar oss som företag. Att behålla dessa biologiska ekosystem är därför väsentligt för oss på två sätt: det stärker utbudet av ingredienser som våra varumärken är beroende av och det stöder blomstrandet av samhällen och ekonomier där vi gör affärer.

Vikten av mångfald

Biologisk mångfald – eller biodiversitet som det också kallas – är alltså en grundläggande förutsättning för ett välfungerande samhälle, en blomstrande ekonomi och möjligheten att bedriva affärer. Genom att skydda den biologiska mångfalden arbetar vi på Unilever för att ha en positiv inverkan på människors försörjning samtidigt som vi stärker de jordbrukssystem som vi själva är beroende av. Utan biologisk mångfald – inga affärer.

”Utan biologisk mångfald – inga affärer.”

Sustainable Agriculture Programme

Vårt program för ett hållbart jordbruk – Sustainable Agriculture Programme – kom till som en följd av vår ambition att köpa våra råvaror från gårdar som tillämpade just hållbara jordbruksmetoder. Att skydda den biologiska mångfalden är således en av de mest centrala delarna i detta program där en av de fyra grundprinciperna är att ”säkerställa att eventuella negativa effekter från jordbruksverksamheten minimeras och att positiva bidrag görs där så är möjligt".

Viktiga riktlinjer

Biodiversitet är en av elva kriterier som vi använder för att mäta hållbara jordbruksmetoder. Själva kärnan i vårt Sustainable Agriculture Programme är vår Sustainable Agriculture Code (SAC) som vi utvecklat för att ge oss, våra jordbrukare och leverantörer en rad strikta kriterier att leva efter i syfte att stimulera förbättringar i hela kedjan. SAC täcker både ekosystemtjänster, skyddande av sällsynta och sårbara arter och ekosystem på och runt gårdar. Mål som vi dessutom delar med Rainforest Alliance, Roundtable on Sustainable Palm Oil och andra tredjepartscertifieringssystem.

Vill du se några tydliga exempel på hur vi arbetar för att stärka den biologiska mångfalden? Klicka här!

Ekosystem är avgörande för vårt välbefinnande och vår livskvalitet, eftersom de ger oss vitala naturliga tjänster som mat, frisk luft och rent vatten. Enligt FN utmattar vi världens naturkapital så snabbt att över 60% av ekosystemtjänsterna är i nedgång och klimatförandringarna utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. Unilever är bland världens största användare av jordbruksråvaror. Vi har ett stort ansvar att se till att våra inköpsaktiviteter kompletterar snarare än att tömmer de miljöer som stöder oss. Därför uppmuntrar vi våra leverantörer att skydda ekosystemen.

Produkter
Recept
Favoriter
Meny