Menu

Groddjur finns på alla kontinenter utom i Antarktis, och är så kallade indikatorarter. Det betyder att grodan ställer särskilda krav på sin miljö, vilket gör att de kan användas som en indikator på hur naturen mår. Att den gröna grodan blivit en symbol för Rainforest Alliance-certifieringen, är med andra ord inte konstigt och när du ser den på någon av våra produkter kan du känna dig trygg med att den varan uppfyller särskilda standarder som ställer krav på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Idag finns tusentals produkter runt om i världen som bär den lilla men mycket viktiga grodan. 

Mer än 30 års arbete för en hållbar utveckling

Rainforest Alliance är en internationell ideell organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och skapa hållbara försörjningsmöjligheter. Till exempel utbildar man bönder och stöttar arbetarnas familjer med skolor och hälsovård. Vidare arbetar man också för att införa klimatsmarta jordbruksmetoder, skydda inhemska ekosystem, minska användningen av bekämpningsmedel och skydda pollinatörer och inte minst – skydda arbetares rättigheter. Rainforest Alliance har arbetat med alla parter i värdekedjan sedan 1987 och når ut till över fyra miljoner jord och skogsbrukare i fler än 70 länder, vilket innebär mer än 30 års arbete för en hållbar utveckling. 

 

 

Te-produktionens utmaningar

Världens största teproducenter hittar du i Indien, Kina och Kenya. Samtidigt som te-plantagerna är viktiga arbetsgivare har produktionen stora utmaningar, både sociala och miljömässiga. Erosion, överanvändning av gödsel och bekämpningsmedel samt avskogning på grund av ineffektiv användning av ved tex, är några exempel på miljömässiga problem. De sociala utmaningarna för människorna som arbetar på plantagen är låga löner, begränsad tillgång till värdiga boenden samt vård och andra grundläggande behov. Allt detta arbetar dock Rainforest Alliance aktivt för att förändra och förbättra.

I Kenya, där 44 % av allt Rainforest Alliance-certifierat te kommer ifrån, har arbetare tex 50 % högre lön jämfört med arbetare på icke certifierade odlingar. I Indien uppger mer än hälften av de certifierade odlarna att certifieringen haft en positiv inverkan på deras hälsa. Dessutom skickar arbetare på certifierade odlingar sina barn till skolan i högre utsträckning än på icke certifierade odlingar. 

Visste du att…

... skogar är vårt bästa skydd mot globala klimatförändringar?

... när du köper Rainforest Alliance-certifierade produkter stödjer du arbetet för att bevara världens skogar, sprida klimatsmarta odlingsmetoder och stärka småskaliga odlares ekonomi samt arbetarnas rättigheter?

... klimatsmart odling i grunden handlar om att arbeta för en hållbar ökning av skördar och inkomster, att anpassa och bygga motståndskraft mot förändrat klimat samt minska utsläppen av växthusgaser? 

 

Källa: Rainforest Alliance Certified. Därför ska du leta efter grodan.

Produkter
Recept
Favoriter
Meny